Einstein, Arendt med fleres brev december 1948 om Menachem Begin

Forord:

Dokumentet nedenfor har jeg med tak snuppet fra et opslag af Carl Frederik Mordechai. Det bør læses som det historiske dokument, det er. Efterhistorien, hvor Begin blev Israels præsident, kunne underskriverne, herunder Hannah Arendt og Albert Einstein, naturligvis ikke præcist forudse. Ordet “fascisme” blev dengang  brugt på en mere præcis måde, der navnlig tog afsæt i Mussolinis begreb, (korporatisme, racisme, modstand mod fagforeninger, militant).
Den efterfølgende normaliserende accept af Israel som zionistisk stat, som forfatterne advarer imod, kunne de forudse, men åbenbart ikke stille noget op overfor.Brevet skal ses som en advarsel mod USAs ledende kredse mod at acceptere den zionistiske statsdannelse under Menachem Begin. De ønskede en palæstinensisk stat med plads til alle.

Jeg advarer imod, at man læser deres advarsel i bagklogskabens lys, men blot forstår, at ord som “terror”  og “fascisme” er blevet brugt  anderledes i 1948 end i dag. Der var tale om en fremadrettet advarsel, der skal ses og forstås først og fremmest på den baggrund.

Jeg takker Paula Larrain for at efterlyse dokumentation. Jeg kan ikke få direkte adgang til NYTs original, men den er citeret flere steder. Til sandsynliggørelse af ægtheden henviser jeg til disse:

https://www.marxists.org/reference/archive/einstein/1948/12/02.htm

https://www.haaretz.com/jewish/2014-12-04/ty-article/.premium/1948-n-y-times-letter-by-einstein-slams-begin/0000017f-e28e-d38f-a57f-e6de6e7d0000

http://www.thehypertexts.com/Albert%20Einstein%201948%20Letter%20New%20York%20Times%20Nakba.htm

 

 

 

Mikael Hertig, december 2023

Advarsel mod Menachem Begin december 1948

Portræt af Menacem Begin foran Israels flag

Menachem Begin (Larousse)

 

“I dag taler de om frihed, demokrati og anti-imperialisme, hvorimod de indtil for nylig åbenlyst prædikede doktrinen om den fascistiske stat.”

“Inden for det jødiske samfund har de prædiket en blanding af ultranationalisme, religiøs mystik og racemæssig overlegenhed.”

“Dette er det umiskendelige stempel for et fascistisk parti, for hvem terrorisme (mod både jøder, arabere og briter), og vildledende fremstilling er midlet, og en “lederstat” er målet.”

 

 

 

 

 

En lang række kendte forfattere skrev under på dette brev:       Se listen

SIDORE ABRAMOWITZ, HANNAH ARENDT, ABRAHAM BRICK, RABBI JESSURUN CARDOZO, ALBERT EINSTEIN, HERMAN EISEN, M.D., HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D., H.H. HARRIS, ZELIG S. HARRIS,
SIDNEY HOOK, FRED KARUSH, BRURIA KAUFMAN, IRMA L. LINDHEIM, NACHMAN MAISEL,  SEYMOUR MELMAN, MYER D. MENDELSON, M.D. HARRY M. OSLINSKY, SAMUEL PITLICK, FRITZ ROHRLICH, LOUIS P. ROCKER, RUTH SAGIS, ITZHAK SANKOWSKY, I.J. SHOENBERG, SAMUEL SHUMAN,  M. SINGER, IRMA WOLFE, STEFAN WOLFE.

 

 

Brevet blev sendt 2. december 1948 og trykt i New York Tomes 1948
Tak til  Carl Frederik Mordechai  Oversat af Mikael Hertig december 2023

 

Blandt de mest foruroligende politiske fænomener i vor tid er fremkomsten i den nyoprettede stat Israel af “Frihedspartiet” (Tnuat Haherut), et politisk parti, der er tæt beslægtet i dets organisation, metoder, politiske filosofi og sociale appel til nazisterne og Fascistiske partier.
Det blev dannet af medlemskab og følges af  Irgun Zvai Leumi, en terroristisk, højreorienteret, chauvinistisk organisation i Palæstina.

Det aktuelle besøg af Menachem Begin, leder af dette parti, i USA er åbenbart beregnet til at give indtryk af amerikansk støtte til hans parti ved det kommende israelske valg og at cementere politiske bånd med konservative zionistiske elementer i USA. Adskillige amerikanere med national anseelse har  stillet deres navne til rådighed  for at byde velkommen til hans besøg.

Det er utænkeligt, at de, der er imod fascismen over hele verden, hvis de er korrekt informeret om hr. Begins politiske karriere  og perspektiver, kan tilføje deres navne og støtte til den bevægelse, han repræsenterer.

Før der sker uoprettelig skade i form af økonomiske bidrag, offentlige manifestationer på Begins vegne og skabelsen i Palæstina af det indtryk, at en stor del af Amerika støtter fascistiske elementer i Israel, skal den amerikanske offentlighed informeres om resultaterne og målene for Mr. Begin og hans bevægelse.

 

De offentlige tilkendegivelser af Begins parti siger intet om dets faktiske karakter. I dag taler de om frihed, demokrati og anti-imperialisme, hvorimod de indtil for nylig åbenlyst prædikede doktrinen om den fascistiske stat.
Det er i sine handlinger, at terrorpartiet forråder sin egentlige karakter; ud fra dets tidligere handlinger kan vi vurdere, hvad det kan forventes at gøre i fremtiden.

Angreb på arabisk landsby (Deir Yassin)

Et chokerende eksempel var deres opførsel i den arabiske landsby Deir Yassin. Denne  afsides landsby,  omgivet af jødiske områder, havde ikke deltaget i krigen og havde endda kæmpet mod arabiske bands, der ønskede at bruge landsbyen som deres base. Den 9. april (THE NEW YORK TIMES) angreb terrorbander denne fredelige landsby, som ikke var et militært mål i kampene, dræbte de fleste af dens indbyggere (240 mænd, kvinder og børn) og holdt et par af dem i live for at parade som fanger gennem Jerusalems gader. Det meste af det jødiske samfund var forfærdet over gerningen, og det jødiske agentur sendte et telegram med undskyldning til kong Abdullah af TransJordan. Men terroristerne  var stolte af denne massakre, offentliggjorde den bredt og inviterede alle udenrigskorrespondenter til stede i landet til at se de ophobede lig og den generelle ravage i Deir Yassin. De var  langt fra at skamme sig over deres handling,

Deir Yassin-hændelsen eksemplificerer Frihedspartiets karakter og handlinger.

Inden for det jødiske samfund har de prædiket en blanding af ultranationalisme, religiøs mystik og racemæssig overlegenhed. Som andre fascistiske partier er de blevet brugt til at bryde strejker og har selv presset på for at ødelægge frie fagforeninger. I stedet for har de foreslået virksomhedsforeninger efter den italienske fascistiske model. (korporatisme mh)

I løbet af de sidste år med sporadisk anti-britisk vold indledte IZL- og Stern-grupperne et terrorregime i det palæstinensiske jødiske samfund. Lærere blev banket op for at tale imod dem, voksne blev skudt for ikke at lade deres børn slutte sig til dem. Ved gangstermetoder, tæsk, vinduesknusning og udbredte røverier skræmte terroristerne befolkningen og krævede en stor hyldest.

Folket i Frihedspartiet har ikke haft nogen del i de konstruktive resultater i Palæstina. De har ikke generobret noget land, bygget ingen bosættelser og kun forringet den jødiske forsvarsaktivitet. Deres meget omtalte immigrationsbestræbelser var meget små og viede hovedsageligt til at bringe fascistiske landsmænd ind.

 

 

Uoverensstemmelser

 

 

Uoverensstemmelserne mellem de dristige påstande, der nu fremsættes af Begin og hans parti, og deres track record fra  af tidligere præstationer i Palæstina ligner ikke noget  almindeligt politisk parti.

Dette er det umiskendelige stempel for et fascistisk parti, for hvem terrorisme (mod både jøder, arabere og briter), og vildledende fremstilling er midler, og en “lederstat” er målet.

I lyset af ovenstående betragtninger er det bydende nødvendigt, at sandheden om hr. Begin og hans bevægelse bliver gjort kendt her i landet. Det er så meget desto mere tragisk, at den øverste ledelse af den amerikanske zionisme har nægtet at føre kampagne mod Begins bestræbelser eller endda at afsløre farerne for Israel fra støtte til Begin over for sine egne vælgere.

Undertegnede benytter sig derfor af dette middel til offentligt at fremlægge nogle få fremtrædende kendsgerninger vedrørende Begin og hans parti; og at opfordre alle berørte til ikke at støtte denne seneste manifestation af fascisme.

 

 

Albert Einstein

Albert Einstein (wikipedia)

 

 

Hannah Arendt

Hannah Arendt. 1983 (Encyclopedia Britannica)

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter to The New York Times. December 4, 1948
New Palestine Party. Visit of Menachen Begin and Aims of Political Movement Discussed
by Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook,
“TO THE EDITORS OF NEW YORK TIMES:
Among the most disturbing political phenomena of our times is the emergence in the newly created state of Israel of the “Freedom Party” (Tnuat Haherut), a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy and social appeal to the Nazi and Fascist parties. It was formed out of the membership and following of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-wing, chauvinist organization in Palestine.
The current visit of Menachem Begin, leader of this party, to the United States is obviously calculated to give the impression of American support for his party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin’s political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.
Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public manifestations in Begin’s behalf, and the creation in Palestine of the impression that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin and his movement.
The public avowals of Begin’s party are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.
Attack on Arab Village
A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands attacked this peaceful village, which was not a military objective in the fighting, killed most of its inhabitants (240 men, women, and children) and kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin.
The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party.
Within the Jewish community they have preached an admixture of ultranationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate unions on the Italian Fascist model.
During the last years of sporadic anti-British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists intimidated the population and exacted a heavy tribute.
The people of the Freedom Party have had no part in the constructive achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist compatriots.
Discrepancies Seen
The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation are means, and a “Leader State” is the goal.
In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign against Begin’s efforts, or even to expose to its own constituents the dangers to Israel from support to Begin.
The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to support this latest manifestation of fascism.
ISIDORE ABRAMOWITZ,
HANNAH ARENDT,
ABRAHAM BRICK,
RABBI JESSURUN CARDOZO,
ALBERT EINSTEIN,
HERMAN EISEN, M.D.,
HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D.,
H.H. HARRIS,
ZELIG S. HARRIS,
SIDNEY HOOK,
FRED KARUSH,
BRURIA KAUFMAN,
IRMA L. LINDHEIM,
NACHMAN MAISEL,
SEYMOUR MELMAN,
MYER D. MENDELSON, M.D.,
HARRY M. OSLINSKY,
SAMUEL PITLICK,
FRITZ ROHRLICH,
LOUIS P. ROCKER,
RUTH SAGIS,
ITZHAK SANKOWSKY,
I.J. SHOENBERG,
SAMUEL SHUMAN,
M. SINGER,
IRMA WOLFE,
STEFAN WOLFE.
New York, Dec. 2, 1948

  1 comment for “Einstein, Arendt med fleres brev december 1948 om Menachem Begin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *